EN
Pamätná tabuľa

Pamätná tabuľa pripomínajúca darcov, ktorí prispeli na obnovu židovského špitálu zničeného počas požiaru v roku 1811
Bratislava, 1811

Židovský špitál, určený pre sociálne potreby židovskej komunity v bratislavskom Podhradí, bol založený v októbri 1710 v prenajatej budove na Zuckermandli, ktorá patrila bratislavskému mešťanovi Andrejovi Naszvádymu a jeho manželke Márii Alžbete, rod. Harrein. Zmluvný prenájom medzi ním a židovskou obcou bol stanovený na 12 rokov s tým, že po uplynutí nájomnej doby a následnej prolongácii prejde nehnuteľnosť po roku 1726 do vlastníctva obce. O chod špitálu sa staral spolok na opateru chorých a pochovávanie zosnulých Chevra kadiša, ktorého začiatky siahajú do 90. rokov 17. storočia. Každodenná opatera chorých členov obce a prideľovanie potrebných liekov boli bezplatné, ale špitál slúžil aj židovským pocestným, ktorí prechádzali cez Podhradie. Najchudobnejším rodinám boli v núdzi pridelené priestory v špitáli ako krátkodobé riešenie ich problémov. V roku 1756 došlo k bližšie nešpecifikovanej adaptácii budovy. Pracovali tu židovskí lekári, ktorí študovali na zahraničných univerzitách v Nemecku a Taliansku, patrili k nim Marcus Menzer, Michael Hirschel, Israel Walmarin a Marcus Moses. Pri veľkom požiari Bratislavského hradu 28. mája 1811 bol špitál zničený. Vďaka rozsiahlej charitatívnej akcii medzi členmi židovskej komunity došlo k rýchlej obnove špitálu. Na pamiatku tejto udalosti vytvoril tajomník židovskej obce Ber Halevi Frank (1777 – 1845) pamätný list s vyobrazením tragickej udalosti a abecedným zoznamom všetkých darcov. Zoznam obsahoval 300 mien. Pamätný list bol v dôsledku poškodenia papierového materiálu znehodnotený a obnovil ho Zalman Lejb Abeles pri príležitosti 70. výročia udalosti, ale v zozname darcov chýbalo jedno meno. [DP]

papier, atrament, tempera
výška 89,5 cm, šírka 60 cm
ŽM-D 1607 A-30a

VÁMOSSY, István: Beiträge zur Geschichte der Medicin in Pressburg. Bratislava 1902.

SCHAY, Max: Die Protokolle der „Chewra Kadischa“ der jüdischen Gemeinde in Pressburg.
In: Zeitschrift für Geschichte der Juden in der Tschechoslowakei, roč. 3, 1932/1933, s. 71-88, 152-165.

OESTERREICHER, J.: Židovský špitál kedysi a dnes. In: GOLD, Hugo a kol.:
Židovská náboženská obec v Bratislave v minulosti a súčasnosti. (Brno 1932) Bratislava 2011, s. 66-73.