EN
Pinkas

Pinkas hakehila židovskej obce
Bratislava, okolo roku 1765 – 1792

[Translate to slovak:]

Objemný zväzok v rozsahu 420 fólií (z pôvodných 454) ukrýva jednu z najstarších zachovaných obecných kníh (tzv. pinkas) židovskej komunity z bratislavského Podhradia. Záznamy v knihe obsahujú príjmy a výdaje jednotlivých členov obce z rokov 1764 až 1792 a evidujú vyše 540 hláv domácností. Každému daňovému poplatníkovi je venovaný zvláštny list, v prípade vyšších poplatkov sú im vyhradené i ďalšie strany. Záznamy sú rozdelené do dvoch zložiek, príjmy a výdaje. V prípade úmrtia hlavy rodiny boli vyžadované poplatky strhávané z pozostalosti a platobné povinnosti prechádzali automaticky na vdovu. Poplatky boli vyberané štyrikrát ročne v dvoj-trojmesačných intervaloch (v mesiacoch chešvan, švat, ijar, tamuz), neskôr sa táto prax ustálila na polročný výber (chešvan, ijar) a v posledných rokoch dochádzalo k výberu len raz do roka. Vyberali sa povinne pre mestskú hliadku za ochranu židovskej štvrte, vrátane pravidelnej výročnej náboženskej dane. V niektorých prípadoch sa výnimočne stretávame s obecnými poplatkami spojenými s kolobehom židovského života (svadba, pohreb a pod.). Pri najstarších záznamoch býva často pripojený aj záznam o poslednom poplatku zo staršej obecnej knihy, čo svedčí o snahe zaznamenať plynulý prechod poplatkov z pôvodnej evidencie. Je zrejmé, že samospráva židovskej komunity viedla niekoľko obecných kníh súčasne, v ktorých sa evidovali ďalšie daňové poplatky, napríklad za uskutočnené obchodné transakcie, priame a nepriame dane voči vrchnosti a ďalšie obecné poplatky. [DP]

papier, atrament
výška: 37 cm, šírka: 27 cm
zakúpené prostredníctvom Sotheby’s, New York, 2005
ŽM-D 1593 XVIII-15

SCHAY, Max: Die Familie Theben-Mandel. In: Jüdische Familien-Forschung,
roč. 2, 1926, č. 1, s. 115–124.